อักษรรูน

รูนคืออะไร?

อักษรรูนเป็นคำพยากรณ์ที่คุณสามารถขอคำแนะนำได้ บางครั้งคำตอบของรูนอาจคลุมเครือและใช้ได้ผลดีที่สุดหากคำถามมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน